मराठी स्टोरी-अशी ही सावीत्री
11-14-2018, 01:21 AM,
#1
मराठी स्टोरी-अशी ही सावीत्री
अशी ही सावीत्री


"माझा बाप कोण हे मला माहीत न्हाय पण माझी माय जंगलातून लाकडे, फळे, भाज्या रस्त्त्यावर विकायला आणीत होती. सत्त्याच्या बापाने माझ्या मायचे कडक थाने, भरलेले गांडगोळे, उघड्या मांड्या बघून ह्या झोपडीत बोलावले होते. पैशाची लालच दाखवून तीला नागडे केले होते. ६ वर्षाची लहान पोर असताना माझ्या समोर मायला सत्त्याच्या बापाने पाच सहावेळा जनावरासारखे झवले होते. खाटेला बांधून ठेवले होते. रात्र भर अजून दोन माणसांनी तीला झवले होते. त्या तिघांनी मायची चार पाच वेळा गांड मारली होती. गांड मारते वेळी मायने झेललेल्या त्रासाने मला आता गांड मारणे आवडत नाही. त्या दिवसानंतर सत्त्याच्या बापाने मला व मायला ह्या झोपडीत राहयला जागा दीली. ह्या रस्त्त्याने जाणारे ट्रकवाले मायला झवून चांगला पैसा देत होते. पण जास्त पैसा सत्त्याच्या बापाने पळवला. त्या पैशातून त्याने मोठ्या रस्त्याला पानाची गाडी लावली. पानाच्या गाडी वरून सत्त्याच्या बापाने माझ्या मायकडे लई ट्रकवाले पाठवले होते. मायने बनवलेली झुणका भाकर, गावठी दारू मग जोरकस झवणे हेच काम मायला माहित होते. मी मोठी झाल्यावर ती झवायला बसली की मला झोपडीत बंद करायची. मी झोपडीच्या उघड्या जागेतून ते झवणे बघायची व ह्या चुतदाण्याला चोळून चोळून लाल करायची. तीने मला ह्या येडझव्या ट्रकवाल्यान पासून दुर ठेवले होते." सावीत्री सांगत होती, ऐकून माझा लवडा छोटा झाला होता तीच्या चुत मधून बाहेर आला होता.

सावीत्रीने डोळे पुसले. मी तीला कुशीत घेतले. तिला कुरवाळत होतो. तीने बोलायला सुरु केले "सत्त्याने व बापाने मीळून एक डाव टाकला. मायला झवायला त्याच्या शेतावर घेउन गेला. इकड सत्त्या त्याच्या चार दोस्तांना घेउन आला माझ्याशी जबरदस्ती केली पाच जणांनी मला झवले, माझी गांड मारली, माझ्या अंगाचे चावे घेतले. मी तशीच उघडीनागडी झोपडीत पडून होते. सांजेला माय झोपडीत परतली. तशीच धावत गावच्या पाटलाकडे गेली गाववाल्यांनी सत्त्याला व बापाला बेदम मारहाण केली. त्यांना गावात, झोपडी जवळ यायला बंदी घातली. आम्हाला हात लावायचा नाही असा धाक घातला. पण आमच्या कडे येणारा मानूस कमी झाला. पाटलानी मला व मायला पैसा, मदत देउन झवायला सुरु केले. गावातले दांडगट पैसा देऊन जेवायला मग झवायला येत होते. पण ते फार कमी होते. त्रासून मायने सत्त्याच्या बापाशी पुन्हा दोस्ती केली. थोडे दिवस आमचा धंदा बरा होता. एके दिवशी एक ट्रकवाला मायला गावच्या बाजारला घेउन गेला. पण माय परतली न्हाय. मी एकटीनेच धंदा सुरु ठेवला." सावीत्रीने माझ्या लवड्याला थुक लावून जोरकस मूठ मारली व लवडा चांगला ताठ झाल्यावर चुत मध्ये ठासून घेतला.

"साह्येब, मला चुतमधे चिक द्याना लई कोरडी झाली हाय." "अग तूच बघ, अजून आंड्गोळे जड झाले नाहीत." असे म्हणून मी आंडगोळे तीच्या हातात दिले.
"खर की हो साह्येब, काल पासून लई झवलो बघा. एक गलास चीक तुम्ही माझ्या चुतला दिला असल. बर मग शांत राहा मी बोलते. धंदा वाढावा म्हनून थंड कपाट घेतले त्यात दारू, सरबत ठेवले, फोन आणला. सत्त्याने मदत केली. मग ट्रक वाले कमी पण गाडीवाले बायका घेऊन येऊ लागले. मी पण अशी साडी नेसून कायबी करया तयार झाले. समोर आलेले बाई मानूस बघीत माझे थाने दिसतील असे उघडे ठेवले. मी झवायला तयार हाय असे बोलू लागली. माझी कमाई वाढली. शेताच्या माग आडोश्याला दोन तीन खाटा टाकल्या. सहा महीने झाले पावसाच्या वेळेला धंदा कमी व्हता. त्या दिवशी सत्त्याचा फोन आला एक झवाडे जोडपे येते आहे. मी झोपडीतून बघत होते. गाडी आली एक तरणाताठा मर्दगडी उतरला. तो उघडा फक्त अर्धी चड्डी घातलेला होता. गाडीतून एक पोरगी लई टंच भरलेली उतरली. तीने फक्त कुडता घातलेला होता. बाहेर येताना तिचा कुडता वर गेला तेव्हा तीची साफ गोटा केलेली चुत मला दिसली. अगो बया, त्या टंच पोरीला झाटेच नव्हते. ते जोडपे लई झवाडे दिसत होते. ती पोरगी झाडाकडे गेली, कुडता वर करून पाय फाकवत उभ्यानेच मुताची धार मारली. ते बघून त्या मर्दानेपण चड्डीतून लवडा बाहेर काढून धार मारून घेतली."

"मर्दाने हाक घातली, ए सावीत्री भूक लागली आहे गरम झूणका भाकर मिळेल का?. मी झोपडीतून बाहेर आली, मी पण झवाडी आहे हे दाखवायला फक्त कंबरेला फडक बांधून उघडे थाने दाखवत उभी होती. दोघांनी तोंडात बोटे घातली. काय माल आहे म्हणत माझ्या जवळ आले. माझे थाने दाबून बघीतले त्या पोरीने माझ्या थान्याची बोंडी चोखून बघीतली. मग मला समजले ती बोंडीला निपल म्हणत होती. दोघांनी माझे नीपल चोखले. त्या मर्दाने माझे फडके वर करून माझी चुत बघीतली. पोरीने फडके ओढून काढले. मी उभी होते. त्यांनी माझे पाय फाकवले, दोघे माझ्या पायत बसले, माझ्या चुतच्या दाट झाडीचे त्यांना नवल वाटले. ती दोघे माझे झाटे कुसकरत होते. तेवढ्यात मर्दाचे लक्ष माझ्या चुतदाण्याकडे गेले. एवढा मोठा ताठ दाणा त्या दोघांनी बघीतला नव्हता त्याने लगेच तो चोखून बघीतला. मी शहारली. पोरिने चुतदाणा चोखला. त्या मर्दाने दोन बोटे ओली केली माझ्या चुत मधे सावकाश घुसवली, आत सगळी कडे फिरवली, बोट बाहेर काढून चाखली. पुन्हा बोट चुत मधे फिरवून पोरीला चाखवली. मला सगळेच नवीन होते. मला फक्त मर्द चोखत होते, झवत होते. पण ही पोरगी माझे निपल, चुतदाणा चोखत होती. मी माझे नीपल कुसकरत होती मी झडले, थरारले.

ते दोघे उठून उभे झाले. पोरीने मर्दाला घट्ट मीठी मारली. त्याचे डोक धरून तोंडाला तोंड लावून घट्ट मुके घेतले. त्याचे नीपल चोखले. मग खाली वाकून त्याचा लवडा चोखून ताठ केला. ती वाकलेलीच होती त्या मर्दाने दोन बोट ओले करुन तिच्या चुत मधे घुसवून तिला बोटानेच जोरात चोदले. ती पोरगी उभी झाली, एक पाय त्याच्या कंबरेवर ठेवून तीने त्याचा ताठ झालेला लवडा सावकाश चुत मधे पूर्ण घेतला. मी एका हातने माझे नीपल दुसर्*या हाताने चुतदाणा चोळत उभी होते. बाईने मर्दाला असे उभे राहुन झवताना कधी पाहीले नव्हते. मी नागडीच जेवणाच्या तयारीला बसले. मधूनच माझे लक्ष त्यांच्या झवण्याकडे जायचे. त्या पोरीने त्याला खाटे वर आडवे केले त्याच्या लवड्यावर जावून बसली व जोर लावून झवायला सुरु केले. मला खाली झोपून पाय फाकवून चुत झवून घ्यायची नाहीतर कुत्री सारखे आडवे झवणे एवढेच माहीत होते. बर्*याच वेळाने पोरगी खाली गेली मर्दाने वरचढून पोरीला आवाज करत खूप झवले. पोरगी जोर लावून चोद म्हणत चोदून घेत होती. एकदाचे दोघेही झडले पण मर्दाने लवडा बाहेर काढून सगळा चिक तिच्या थान्यांना चोळला." माझा लवडा ते सगळे ऐकून कडक झाला होता. सावीत्रीला ते समजले लवडा तीच्या चुत मधेच होता. ती कुत्री सारखी आडवी झाली "साह्येब बघा चुत ओली तयार आहे जोर लावून हे मुसळ ठोका आत" असे म्हणत तीने माझा लवडा धरून चुतच्या दाराला टेकवला. मी चुत ठोकायला सुरु केले. मी झडणार हे ती समजली तिने खालून हात घालून माझे आंडगोळे खूप चोळले. मी सकाळाचा ताजा चिक तीच्या चुत मधे रिकामा केला. ती तशीच खाली झोपली व तीच्या गांडगोळ्यात माझा लवडा तीने घट्ट दाबून ठेवला.

"साह्येब, आजच झवण कस वाटल, हे समध त्या पोरीने मला शिकीवले, माझी चुत गोटा कशी करायची ते दाखवले ती शहराकडची धंदेवाली हाय. ती दर पावसाला माझ्या कडे चांगली झवाडी जोडपी पाठवनार हाय. पण साह्येब तुम्ही कोणा शहराच्याकडच्या धंदेवालीला बरोबर आनायचे नाही. हे मुसळ चीक
-  - 
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Star तमन्नाच्या वासनेची अग्नी 0 14,089 08-17-2019, 11:32 AM
Last Post:
  My wifes Gangbang 0 30,672 12-29-2018, 12:23 PM
Last Post:
  marathi sex katha - मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो 4 73,312 11-20-2018, 02:53 AM
Last Post:
  marathi desi sex - मातृगमन 4 54,087 11-20-2018, 02:52 AM
Last Post:
  marathi sex katha - बहिणीला जवून लंड चोकायला लावला 0 53,050 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Sex Stories Wife Sex (पत्नी सेक्स) 2 46,372 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Chawat Katha from ancient Indian period 1 19,809 11-20-2018, 02:50 AM
Last Post:
  नकळत शेजारणीला झवले 0 47,493 11-20-2018, 02:48 AM
Last Post:
  marathi sex story - नंदिता माझ्या मित्राची मुलगी 18 87,131 11-14-2018, 01:35 AM
Last Post:
  Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha 5 13,531 11-14-2018, 01:31 AM
Last Post:Users browsing this thread: 1 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.

Online porn video at mobile phone


barathaxxxpriyanka giving blowjob sexbabacall boy ghr aaka chuda na balRiya xx video hd plssxxxi video dost ki khujli mitane ka sexy video sexy चाचि कै कैनटम लगा कर चुदाई नागडे सेकसि फोटोLadkiyon ki chudai kutta Ne Karli dikhaiyesonali bendry real sexbaba new blowjobकुँवारे लण्ड के कारनामेaishwarya kis kis ke sath soi thiइंडियन रोम बीएड पीछे पलट के सेक्स पोर्नमुस्लिम फकर्स सेक्स कहाणीGay video xxxMunh Mein dene walasexy khade chudlena xnxइन्सेस्ट छुडासी फॅमिलीantarvasna sex baba threadbahan nesikya bahiko codana antravasnawww.ind actress saumya tandon fuckingmarathi sex kathafiree xxx videos xes करते देखलियाकच्ची कली mastram.netdesi fudi mari vidxxxxwww.saraaali khan xxx pusy nind vedio .comसेक्स मां बेटा खूब च****इंडियन में फोरहेड 2019Nikar Anwesha Hindi sex saree. 2019ma ko chodkar ma ko apni shugan banaya vayask kahaniरांड झवलो mast rom malkin ki chudai ki kahanibedroom me chudatee sexy videoPIIRRELLASexbaba xxx kahani chitr.netmausi ne mere muh me mutaghodiyan yumstoriesbhabhi ne mjhse apni panty mangwai bazar seचाचि व मम्मि ने चोदना सिखायाफौजियों की घरवाली जैसे घर रहते सेक्स किसके साथ बना दिया है xxx comMummy ko daaku se gaand marwate dekha story in hindipahale chote bahan ke sath sex chalu tha badme badi bahan ko b choda h d sex vidio daulod/modelzone/Thread-south-actress-nude-fakes-hot-collection?page=66मम्मी को सहेली से डिलडो पहन कर गान्ड मारते देखा चुपके से कहानी सेकसीadivase aai hoshiyar beta hindi sex storiesbhabi ji xxx yoni mi bij girte huye akeli bhai room me xxxxdipika kakar nude fakes xossipfapchoti beti ki sote me chut sahlaiतन कामुक छोटी सुपाड़ा जानवर की तरह वहशीwwwxxxxnidiladkiyon sexy BF ladkiyon ki chudai karwati Babaji se karvati sexy BFGenelia d souza xxx photo baba.netXxx कहानी हिंदी ससुर मुस्लमान ननद बहू storiy dod comसेकसी काहानी माँ के चुत पर तेल लागाता कालु बेटा लिखा हुवाumardaraj aurat ko ungli kar santust kiya kahaniपाठिका संग मिलन ea kamuk storyमम्मी का पेटीकोट ऊंचा करके चोदा कहानीjhadipti xxxladiss kar malkan 15 saal ki chokri sath sexलङको का माल लङकीयो का चुत मे गीरता है तो कहा जाता हैsapana chaudhari nude xxx porn fekes sex baba ke photobheed me aunty ne chipk gaya sex stotyXxx xvedio anti telgu panti me dard ho raha hi nikalo Padosan me mere lund ki bhookh mitai Hindi sex kahani in sex baba.netमा ने नशे मे बेटे के मूह मे मूताटिस्का चोपड़ा xxx photo boobs hd alia bhatt xxx photos sexbaba.netxxx bhabhi ne li bra pehnni bech neMarathi sexstories वैलमाofficer Velamma photo Hindi mein Hindi mein bol karantarvasna boliywoodचुता मारन की लड की और चुता की वीएफ शाकशी पिचार नाए लडकीयो की चुता चहीए हैseptikmontag.ru momtara sutaria sexbabदेशी निपलस चुची के तरह फुलल बुर नगी सेकसी बिडीवXxx new hot videos musalmani ki choot se kapne bheeg janabina kapdo me chut phatgayi photo xxxsadhu baba ne bij dala sexy Kahani sexbaba.netbabita and jetha in cindma hal xxx khanikuwari.knyasexwww. indian sexi Bhabhi lal voba .com hd photosyoni.me.keashe.baraye.ling.ladke.chekheइडियन सेकसी बहु ससुर बंदGaou ke desi mhila ke full nangi fotosexbaba net मां बेटा स्टोरीApni chutmai apne pakad dalti xxx videoमद मस्त सुहागरात गन्दी गालियों की वीडियो फ्री indian sex kahani maa beta niswarth premकच्ची कली ने अपने हाथ को वैसे चूतड़ पे लगा कर बुर को फैलाए रखामाँ कीचुत दो जनो न मारिXXX बड़े मटकते चुतड़ पर चढने की कहानीबायको पादली झवताना